Aug 272010
 

Hoi Thijs,

Leuk weer eens van je te horen. Ik houd niet van kettingbrieven en jij ook niet. Als je er dan toch een stuurt, weet ik dat jij hier goed over hebt nagedacht en wil ik je mijn gedachten over de kettingbrief www.nietnamensons.nl ook niet onthouden. De kern van mijn boodschap luidt dat ik minder bang ben voor Wilders en zijn PVV dan voor de VVD, het CDA, de PvdA en nog een paar politieke partijen en politici.

Ja, Wilders is tegen de aanwezigheid van antidemocratische Moslims in Nederland (als ik het goed begrijp zijn dat in zijn ogen alle moslims) en voor afschaffing van ontwikkelingshulp. Zijn fulmineren tegen de moslims is op zijn minst een kwestie van met twee maten meten, want het Christendom is net zo ondemocratisch als de Islam. Zowel in de ogen van moslims als van christenen (en joden) zijn niet geloofsgenoten heidenen en daarom tweederangs mensen. Om die reden ben ik tegen elke op religie gebaseerde staatsvorm, waar religie niet gescheiden wordt van politiek en van wetten en ik ben zelfs tegen politieke invloed gebaseerd op of gericht op religieuze discriminatie. Ook wanneer die keuze democratisch tot stand komt blijf ik tegenstander van zulk een bestel. Wat de moslims betreft heeft Wilders een punt. Dat hij het niet doortrekt naar aanhangers van andere religies vind ik van hem inconsequent.

Daarnaast is het zo dat hij in ieder geval onderwerpen ter tafel brengt die alle andere politieke groeperingen als hete aardappels mijden. Er liggen taboes op sommige onderwerpen. Een onderwerp tot taboe verklaren lost een probleem niet op maar verstopt het slechts. Het maakt politiek niet geloofwaardiger. Wilders maakt deze hypocrisie van het Nederlandse bestel duidelijk, net zoals vroeger bijvoorbeeld Fortuyn of boer Koekoek dat deden. En ik vind het heel belangrijk dat zo iets gebeurt, want dat kan de redding van de politiek inhouden. Hij trekt niet voor niets zo veel stemmen. Ook zie ik Wilders een aantal standpunten verdedigen waar geen enkele andere partij zo stevig voor gaat staan, en dat zijn standpunten die ik aanhang:

Wilders wil dat we goed zorgen voor de ouden van dagen.

Hij wil dat de gezondheidszorg op peil blijft, zonder dat de mensen steeds verder op kosten gejaagd worden.

Hij wil dat Nederland uit de EU stapt en dat de instemming met de Europese “grondwet”, het verdrag van Schengen en andere over de rug van kiezers gesloten verdragen opgezegd wordt.

Hij meent dat de taak van een leger is het verdedigen van het eigen land aan de eigen landsgrenzen, en dat het zich daartoe dient te beperken (en dus niets te zoeken heeft in Korea, Irak, Joegoslavïe, Afghanistan of weet ik waar).

Ons huidig asielzoekersbeleid en de strengheid en onrechtvaardigheid ervan hebben we niet te danken aan Wilders, maar aan Job Cohen. Het feit dat de banken zo goed als ongestraft wegkomen met de “diefstal” die ze crisis noemen, waardoor elke Nederlander (dus ook zij die niet beleggen enz.) met een enorme schuld wordt opgezadeld hebben we te danken aan de heren Bos c.s.. Het ons tegen onze zin in de maag gesplitste lidmaatschap van de Europese Unie danken we aan Balkenende, Verhagen c.s.. Het feit dat ik strafbaar ben wanneer ik een “illegaal” onderdak verleen, (en geacht word even te vergeten dat het wel een mens in nood is die ik voor mijn neus heb staan) danken we ook aan anderen dan Wilders. Dat asielzoekers tweederangs, derderangs, of zelfs helemaal geen gezondheidszorg krijgen komt ook niet door Wilders (was dat niet Donner?). Daarvoor was een initiatiefwet en tot twee keer toe een kamermeerderheid nodig. Aan die meerderheid droeg Wilders slechts marginaal bij in de tweede en helemaal niet in de eerste kamer. De JSF hebben we ook niet door Wilders. Een eigen rijbaan en belastingbegunsiging voor de Fifa, het steeds moeilijker met contant geld kunnen betalen en de daardoor steeds meer totalitaire controle over het doen en laten van mensen, het opslaan van alle telefoongesprekken en e-mails voor jaren, de identificatieplicht, de idiotie van de steeds verdergaande uitbreiding van Schiphol met de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en luchtvervuiling voor de omwonenden, het niet aanpakken van iemand die betrokken is geweest bij een regime dat aantoonbaar de mensenrechten schendt, puur en alleen omdat een zekere Willem Alexander met zijn dochter getrouwd is….., je kunt zelf genoeg zaken opnoemen die deze lijst nog veel langer kunnen maken. En dan vergeet ik er nog twee heel belangrijke: het niet serieus nemen van kiezers en het weigeren bepaalde onderwerpen openlijk te bespreken.

Dat vind ik allemaal ernstige zaken. Ik zie Wilders als iemand die met zijn gedrag bijdraagt aan en dwingt tot open en eerlijk discussiëren over zaken. En zo iemand heeft de Nederlandse politiek nodig. Ik geloof niet dat het al of niet hebben van een minderheidsregering het belangrijkste is. Ik geloof dat het belangrijk is wat de desbetreffende regering doet. Het feit dat we een minderheidsregering zouden krijgen komt trouwens voort uit de weigering van het CDA om in een regering te gaan zitten met de PVV. Los van het feit dat ik mij afvraag of een beweging die geen politieke partij is wel in de kamer of regering kan plaats nemen, vind ik deze weigering van het CDA op de door haar genoemde gronden een minachting voor het rechtsbestel dat het zelf zegt zo hoog te achten. Op de “vuile handen”van Groen Links zit ik evenmin te wachten.

Kortom, je kunt op goede gronden je bedenkingen hebben bij Geert, maar alles wat hij zegt ongenuanceerd veroordelen, en hem bij voorbaat van alle discussie en besluitvorming uit willen sluiten vind ik fout. Ook speelt het diegenen in de kaart die bovengenoemde maatregelen door hebben geduwd. Die groepen vertrouw ik namelijk veel minder, juist vanwege de dingen die ze al gedaan hebben en van plan zijn te gaan doen. Wilders en de PVV krijgen, zolang ze niet meer dan de helft van de kamerzetels in beide kamers hebben geen poot aan de grond zonder de steun van die mensen die hen aan de vereiste meerderheid van stemmen helpen. Zoals gezegd, ik ben niet bang voor Wilders, ik ben bang voor diegenen die zich achter hem verschuilen en ondertussen maatregelen nemen zoals bovengenoemd.

Ik ben dan ook eerder benieuwd naar wat een dergelijke regering ons gaat brengen, en wat dat voor gevolgen gaat hebben voor de volgende verkiezingen. Want het CDA en de VVD zullen verantwoording dragen voor het regeringsbeleid van die minderheidsregering, alle andere partijen en de PVV zullen het beleid steunen of niet, meer niet. Ik zal de petitie op www.nietnamensons.nl tegen de minderheidsregering niet ondertekenen, zoals je begrijpt.

Met vriendelijke groet,

Peter

  7 Responses to “Kettingbrief tegen Wilders”

 1. Hallo Peter,

  Hoewel ik het geheel met je eens ben dat Wilders niet verantwoordelijk is voor alle ongemakken en onrechtvaardigheden in Nederland en hij ook enkele goede ideeën rondom ouderen, zorg en defensie heeft, ga je voor mij te makkelijk voorbij aan een groot bezwaar van een heel andere orde. Want hoe kan je beweren dat Wilders bijdraagt aan een open en eerlijke discussie, terwijl hij weigert van zijn totalitair georganiseerde beweging een democratische partij te maken, juist vanwege de risico’s die hij dan loopt met open en eerlijk discussiëren binnen zijn partij? Zelfs de meest gezonde mens die zich afschermt tegen feedback – dat is precies wat Wilders doet, nog versterkt door zijn ongewilde 24 uurs bewaking en daarmee samengaand sociaal isolement – zal op den duur ideeën gaan ontwikkelen die steeds verder van de realiteit afstaan. Het recente verleden in Europa heeft laten zien waar dat toe kan leiden. Ik zal de kettingbrief http://www.nietnamensons.nl dan ook wel ondertekenen.

  Hartelijke groet,
  Frans Schütt

 2. Makkelijk zeggen dat Wilders nergens schuld aan heeft – als je niks doet, doe je niks fout.

  Maar hij zat eerst wel bij een partij die je ook noemde…

  Overigens vraagt SP net zo veel, zo niet meer, aandacht voor de zorg van ouderen, al jaren.

 3. Beste Peter,

  Ondanks dat ik de PVV niet graag zie regeren, ben ik het met je eens dat het ondertekenen van initiatieven tegen regeringsdeelname van de PVV op z’n minst mosterd na de maaltijd is. Bovendien heb ik tijdens de verkiezingen niet op Wilders gestemd, en dat blijft vooralsnog de enige legitieme manier om invloed uit te oefenen op het formatieproces. Mochten de VVD en CDA besluiten met Wilders in zee te gaan, dan denk ik ook niet dat een kettingbrief iets zal helpen.

  Maar dan inhoudelijk. Waar je in je betoog wat mij betreft aan voorbij gaat, is de manier waarop Wilders de moslims aanvalt. In plaats van de Nederlandse democratie te beschermen (defensief) gaat hij vol in de aanval tegen eenieder die zich moslim noemt, ongeacht of deze persoon al dan niet ‘antidemocratisch’ is. Wilders bezondigt zich, wat mij betreft, hiermee op twee manieren die niet in een democratische rechtstaat thuishoren.

  Allereerst past hij het idee van ‘guilty by association’ onverkort toe op iedereen die moslim is. Dit maakt ook alle moslims die al jaren vreedzaam in Nederland leven in één klap ‘fout’. Schrijnender nog is dat bijv. soefi’s die aanslagen van sunni’s in Afghanistan ontvluchten door Wilders op één hoop worden gegooid met de mensen die probeerden hen op te blazen.
  Maar wat nog erger is, is hoe Wilders eenzijdig meent te kunnen bepalen dat de islam geen religie is. Zoals je zelf schrijft is er een scheiding tussen kerk en staat. Deze werkt echter twee kanten uit. De kerk bemoeit zich niet met de politiek, maar de overheid houdt zich op haar beurt verre van oordelen over religie. Zodra de staat opeens meent te moeten bepalen welke levensbeschouwing ‘goed’ of ‘fout’ is en op grond daarvan de rechten van bepaalde bevolkingsgroepen gaat opheffen, is er wat mij betreft direct sprake van een inbreuk op de rechtstaat.

  Vervolgens bespeur ik in je epistel erg veel onvrede met bepaalde problemen, zoals de zorgkosten, ouderenzorg, de EU en defensie. De oplossingen hierover zullen altijd politiek gekleurd zijn en dus open voor debat. Toch denk ik dat Wilders hier niet zozeer de voorstander van een ‘open en eerlijke discussie’. Wilders heeft de neiging om zowel problemen als oplossingen enorm te simplificeren. Als andere politici proberen zijn stellingen met feiten te ontkrachten, bedient hij zich van een denigrerende houding tegenover ‘cijfertjes’ om hier niet op in te hoeven gaan.

  Een goed voorbeeld is de ouderenzorg. Zonder meer vasthouden aan een pensioenleeftijd van 65 heeft consequenties die Wilders niet vermeldt, namelijk dat de huidige werkenden relatief meer moeten gaan betalen om het systeem in stand te kunnen houden. Er zijn immers steeds meer ouderen, die steeds langer leven, op steeds minder werkenden. Dit betekent ofwel een verlaging van de AOW-uitkering, een verhoging van de AOW-premies een verhoging van de pensioenleeftijd, of ee andere creatieve oplossing waar misschien nog niemand mee gekomen is. Maar uiteindeiljk zal het uit de lengte of de breedte moeten. Eenzelfde argument is op te zetten voor de EU. Balkenende en Verhagen hebben ons niet de EU in geholpen, we hebben deze in de jaren ’50 zelf mede helpen oprichten. Overigens zou uit de EU treden voor vele miljarden economische schade betekenen, iets waar de PVV ook niet mee te koop loopt.

  De kern van mijn betoog is uiteindelijk geen enkele partij alle burgers tevreden kan houden en dat er anderzijds bij elke partij ook wel iets voor elke burger te vinden is. Zo hebben we allemaal een verschillende mening over de AOW, de EU of de JSF. Dat is ook prima, en ik vind het ook geen probleem dat Wilders daar een eigen politieke mening over heeft, het is alleen niet de mijne. Wat ik hem wel kwalijk neem is dat hij problemen te makkelijk, eenzijdig en bijzonder selectief belicht. Ook dat hij het politici discours ontwricht door bijvoorbeeld alles wat ‘linkse’ partijen zeggen per definitie als onzin af te doen, zonder het op inhoudelijke merites te beoordelen. Maar voornamelijk door zijn voornemen om, als hij de macht zou hebben, de overheid zou gebruiken als instrument om individuele burgers hun recht op een eigen religie, levensbeschouwing of filosofie te ontnemen. Dat laatste maakt hem naar mijn idee gevaarlijker dan enige andere partij in ons huidige stelsel.

  Met vriendelijke groet,

  Frank Hemmes

 4. Hoi,

  Allereerst, topartikel, helemaal mee eens.
  Met 1 uitzondering. Je schrijft dat christenen, net als moslims anderen als tweederangsburgers beschouwen. Wellicht geldt dat voor individuen, maar dat geldt niet voor het christendom als zodanig. Integendeel. Het christendom gelooft dat alle mensen verloren gaan, maar dat iedereen het waard is om gered te worden. Dát is ook de basis waarop de evangelisatie plaatsvindt waar veel mensen zich toch aan irriteren. Een niet-christen is nooit minder waard dan een christen. Wel zijn we allen ondergeschikt aan God. En een christen kan/mag niet accepteren dat er dingen gebeuren/gezegd/gedaan worden die tegen Zijn wil en Persoon ingaan.

  Maar ook christenen zijn mensen, dus veel van datgeen wat “men” “gristengezeur” oemt komt vaak eerder voort uit traditie of eigen interpraetatie dan uit het christenzijn an sich…

  Nogmaals, topartikel

 5. @Frank,
  De Islam as religie is in haar natuur al vijandig jegens anderen. De naam zelfs betekent “onderwerping” (vaak wordt gezegd “vrede”, maar islamitische vrede kan alleen daar aanwezig zijn waar de islam regeert). Doel van de islam is wereldheerschappij. Goedschiks of kwaadschiks. Er is genoeg literatuur over te vinden, dus doe je ogen open en onderzoek. Wilders heeft dit gevaar onderkend. Nu jij nog.

 6. Beste Eric,

  Het moet me toch van het hart dat je met twee maten lijkt te meten. Zodra christenen iets naars doen (abortusartsen vermoorden, bijvoorbeeld), dan mag ik daar niet het hele christendom op veroordelen. Maar bij de islam moet ik wel de hele groep als één geheel beschouwen.

  Verder vind ik het niet volledig relevant dat de islam in haar ‘natuur’ al vijandig is, zo dat al de waarheid is. Ik geloof dat mensen uitstekend in staat zijn zelf een fatsoenlijke interpretatie van hun levensbeschouwing te maken die niet per definitie in conflict is met de Nederlandse samenleving. Getuige ook voldoende moslims die wel gewoon in Nederland leven zonder problemen te veroorzaken.

  Bovendien staat de islam niet alleen in haar afkerige houding tegenover andersdenkenden. Het behoeft neem ik aan geen uitleg dat de Inquisitie, kruistochten en het gedwongen christelijk opvoeden van ‘primitieven’ in de koloniën allemaal uit naam van het ‘barmhartige’ christendom gebeurden. Als ik in het OT kijk, zie ik dat de joden van God naar het beloofde land mochten, om daar alle vorige bewoners te vuur en te zwaard eruit te werken. In Europa hebben we elkaar vierhonderd jaar lang de hersens ingeslagen omdat we een meningsverschl hadden over de vorm van het christendom. Deze hele instelling laat zich wat mij betreft goed samenvatten in een citaat uit de film Kingdom of Heaven: ‘Killing an infidel is not murder’.

  Betekent dit dat ik de huidige generatie christenen afreken op wat hun (onze) voorouders hebben gedaan? Nee, geenszins. Ik erken dat door de jaren en eeuwen heen mensen verschillende interpretaties van hun geloof erop na hebben gehouden, en dat sommige religies als zodanig in veel maatschappij-vriendelijker varianten zijn veranderd. Als de RK Kerk de excessen van de 16e eeuw wist te ontstijgen, zie ik geen reden waarom de islam dat in deze tijd niet zou kunnen. Sterker nog, het bewijs dat dat wel kan zie ik in Nederland bij moslims die zich eveneens volledig Nederlander voelen en meedraaien in onze maatschappij, of in landen als Turkije waar men wellicht nog sterker gelooft in scheiding tussen Kerk en Staat dan in Frankrijk.

  Uiteindelijk lijkt de methode van Wilders me dan ook een uitstekende manier om méér vijandigheid te kweken. Als half Nederland tegen alle geïntegreerde moslims blijft zeggen, dat ze een achterlijk geloof hebben en dat ze per definitie staatsvijand nummer 1 zijn, dan zie ik niet in hoe we ze gaan overtuigen dat onze samenleving de betere is.

 7. Hallo,
  Het heeft geen zin om het handelen van gelovigen als basis voor een geloof te zien, onderzoek liever de basis op tolerantie t.o.v. anders denkenden. Het maakt wel een verschil of de basis dominantie en ombrengen van anders denkenden inhoudt of op liefde voor alle mensen is gebaseerd. Wat de zg gelovigen doen is geen maatstaf voor het geloof.
  m.v.g
  P.v.d.Est

 Leave a Reply

(vereist)

(vereist)